excursies vorige jaren

Het Landschap De Liereman bestaat uit een afwisseling van natte en droge heide, gagelstruweel, elzen- en wilgenbroek, eikenberkenbos, dennenbos, stuifduin, heischraal grasland en weidevogelgebied. Dit is een staalkaart van het beste wat het Kempens landschap te bieden heeft.Veel bijzondere soorten planten en dieren vinden hier een leefgebied. De grote soortenrijkdom is te verklaren vanuit de verscheidenheid aan biotopen.

Op vlak van libellen kunnen we heel wat verwachten, waaronder specialiteiten zoals Glassnijder (Brachytron pratense), Variabele waterjuffer (Coenagrion pulchellum), Vroege glazenmaker (Aeshna isoceles) en Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda).  Ook de onmiddellijke omgeving van de Liereman is uitermate rijk en interessant.

Afspraak: om 10u00 in het bezoekerscentrum Landschap De Liereman, Schuurhovenberg 43, Oud-Turnhout

Meer info op: https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/landschap-de-liereman

Verantwoordelijke: Peter Van der Schoot (0476/09 50 61, petervanderschoot•]telenet.be)

Bij twijfelachtig weer best even bellen naar de verantwoordelijke.