Nieuws

GOMPHUS werd in 1982 opgericht om de kennis over verspreiding en voorkomen van libellen (Odonata) in België te vergroten en om te ijveren voor het behoud en de bescherming van onze libellen en hun leefgebieden. 
Daartoe verzamelde de werkgroep alle waarnemingen van libellen in België. Er waren gratis gestandaardiseerde waarnemings- en homologatieformulieren verkrijgbaar. Tevens beheerde de werkgroep een databank waarin alle bekende waarnemingen zijn opgenomen. Alle medewerkers zijn vrijwilligers. Om de evolutie van een aantal belangrijke libellenrijke gebieden in Wallonië in de tijd te volgen loopt er sedert 1989 een monitoring-project. 
De Werkgroep verleent desgewenst advies voor het libellengericht beheer van waterrijke gebieden.

GOMPHUS organiseerde verschillende keren per jaar excursies. Deze waren enerzijds een gelegenheid om kennis te maken met moeilijk te determineren, of zeldzame, soorten en dienden anderzijds om minder goed onderzochte gebieden te inventariseren. 
Af en toe werd er ook een studie- of contactdag georganiseerd. Verschillende libellenonderzoekers (amateurs en beroeps) konden elkaar hier ontmoeten en genieten van een aantal voordrachten.

De werkgroep gaf een tijdschrift GOMPHUS uit dat tweemaal per jaar verscheen. Er verschenen ondermeer bijdragen over het verspreidingsonderzoek in België, monitoring in Wallonië, artikels omtrent de ecologie en de faunistiek van libellen, zeldzame waarnemingen, oproepen, aankondigingen, boekrecensies en een excursieprogramma.

 

Libellenvereniging Vlaanderen vzw bouwt voort op 24 jaar ervaring.

 

Tijdens de productie van de Libellenatlas was tot uiting gekomen dat men aan beide kanten van de taalgrens duidelijk verschillende accenten wilde leggen. De ideeën over verenigingsleven en vrijwilligerswerk waren dermate anders dat het vasthouden aan één Belgische groep de werking van GOMPHUS dreigde te verlammen. 
Op 31 januari 2007 staken op een vergadering in Gent een aantal liefhebbers de koppen bij elkaar en werden plannen gemaakt en taken verdeeld. Er werd beslist dat GOMPHUS - Vlaanderen zou verder gaan onder de naam Libellenvereniging Vlaanderen vzw.

De doelstelling van de nieuwe vereniging is om alle mensen met een interesse voor libellen in Vlaanderen bijeen te brengen en te blijven fungeren als kenniscentrum en als inzamelpunt voor libellengegevens in Vlaanderen. Het Belgische tijdschrift GOMPHUS verdwijnt, maar het wordt aan Vlaamse kant vervangen door een nieuwsbrief ten minste twee keer per jaar.

Het eerste nummer van deze nieuwsbrief is verschenen op 20 maart 2007. In dat eerste nummer werd uitgebreid ingegaan op de toekomst. Verschillende mogelijke activiteiten en projecten passeren de revue. Een goede basis voor de contactdag Libellen Vlaanderen die de officiële start van Libellenvereniging Vlaanderen vzw was.